Doping met die heilige gees

Doping met die Heilige Gees

Wat is die doping met die Heilige Gees?

Die doping van die Heilige Gees kan beskryf word as die aksie waar die Gees van God ‘n gelowige in eenheid bring met Jesus Christus en ander gelowiges in die liggaam van Christus, in die oomblik van verlossing van sonde en dood.

Die doping was eerstens deur Johannes die doper voorspel. “Ek het julle wel met water gedoop, maar Hy sal julle doop met die Heilige Gees” (Markus 1:8). Daarna het Jesus dit voorspel voordat hy hemel toe opgevaar het: “Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word nie lank ná hierdie dae nie” (Handelinge 1:5)

Hierdie voorspellings het wel gebeur op pinksterdag. Vir die eerste keer was mense permanent met die Heilige Gees gevul en kon die kerk begin. “En toe die dag van die pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. En daar kom skielik uit die hemel ‘n geluid soos van ‘n geweldige rukwind, en het die hele huis evul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos va vuur, vat hulle verdeel en op elkeen gaan sit. En hulle ia almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het o uit te spreek.” (Handelinge 2: 1-4)

Ons moet versigtig wees om nie die doping van die Heilige Gees te verwar met geestelike genadegawes of die uitstorting wan die Heilige Gees nie.

Baie keer dink ons dat die gelowiges wat met die Heilige Gees gedoop is, net die mense is wat hierdie bedieninge en genadegawes het. Mense wat (deur die Heilige Gees natuurlik) genees, wonderwerke doen, profesië gee en uitlê, en om in tale te praat en uitlê. Die genadegawes is nagevolg, as jy dit so wil noem, van die doping met die Heilige Gees. ‘n Geestelike geskenk van die Heilige gees. En alle gelowiges se gawes is nie die selfde nie. (Korintiërs 12)

Wie ontvang dan die doping met die Heilige Gees?

1 Korintiërs 12 is een van die sentrale hoofstukke wat handel oor die doping met die Heilige Gees. Kom ons kyk eers na vers 13: “Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne; en ons is almal van een Gees deurdronge.”

Almal wat gelowiges is, is gedoop met die Heilige Gees, saam met ons verlossing. Nie net ‘n spesiale paar mense nie.

Hoe ontvang ek die Heilige Gees?

Ons ontvang die Heilige Gees die oomblik wat ons Jesus as ons Verlosser ontvang. (1 Korintiërs 12:13). In Romeine 8:9 staan daar dat: “julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand nie die die Gees van Chistus het nie, dié behoort nie aan hom nie.” Dus as jy die redding van Jesus ontvang, ontvang jy ook die Heilige Gees.

“in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evngelie van julle redding, gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Ges van die belofte.” (Efesiërs 1:13)

In die Bybel is daar ooreenkomste in die gebeure wat plaasvind wanneer iemand die Heilige Gees ontvang het.

‘n Persoon hoor die Evangelie (Romeine 10:17). Die woord van die Evangelie word ontvang deur die geloof vat die persoon het. (Romeine 10:9-10). Jesus kom deur die Heilige Gees in jou lewe in en jy word gedoop met die Heilige Gees (Galásiërs 3:26-27). Baie persone kies dan waterdoop as simbool van nuwe lewe (Romeine 6)

heilige gees

Hoe ontvang ek verlossing van Jesus Christus?

  • Vertrou op Jesus Christus!
  • Erken dat jy ‘n sondaar is en dat jy God se hulp nodig het.

“want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God,” (Romeine 3:23)

“DAAROM, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het —” (Romeine 5:12)

  • Wees gewillig om jou gedagtes te verander en weg te draai van sonde (bekeer)

“Nee, sê Ek vir julle; maar as julle jul nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom.” (Lukas 13:5)

“Daarom, as iemand in Christus is, is hy ’n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.” (2 Korintiërs 5:17)

  • Glo dat Jesus Christus vir jou gesterf het, begrawe was, en uit die dood opgestaan het.

“Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.”  (Johannes 3:16)

“maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.” (Romeine 5:8)

“As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word;want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding.” (Romeine 10:9-10)

  • Deur opregte gebed, nooi Jesus in jou hart en lewe in om jou persoonlike Here en Verlosser te wees.

“Want: Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.” (Romeine 10:13)

Hier is ‘n gebed wat jy kan bid:

Here, Ek is ‘n sondaar en het U vergifnis nodig. Ek glo dat Jesus vir my sonde gesterf het. Ek wil wegdraai van my sondes. Ek vra dat Jesus Chrisus deur die Heilige Gees in my hart en lewe sal wees as my persoonlike redder.

Nou dat jy Jesus as verlosser aanvaar het, het jy ook die doping van die Heilige gees ontvang wat jou in eenheid bring met Jesus, ander gelowiges, en die erfdeel van die ewige lewe.

Share this post

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print